Aktiviteler

2-3
08 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
09 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
10 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
11 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
12 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 18-30 Ay Ebeveynli Fiziksel Aktivite ve Atölye Destekli Oyun Grubu
2-3
14 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
15 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
16 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
17 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
18 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
19 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 18-30 Ay Ebeveynli Fiziksel Aktivite ve Atölye Destekli Oyun Grubu
2-3
21 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
22 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
23 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
24 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
25 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
26 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 18-30 Ay Ebeveynli Fiziksel Aktivite ve Atölye Destekli Oyun Grubu
2-3
28 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
29 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
30 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu
2-3
31 May
 
İstanbul - Avrupa Muzipo Kids Fulya - Aktivite: 24-36 Ay Ebeveynli- Ebeveynsiz Oyun Grubu